Psykografimaskinen

Svenska Memetiska Sällskapet har i sin ägo en psykografismaskin. Den är i sitt nuvarande utförande bestyckad med 191,535,606 tweets från ett avsevärt antal s.k. twittrare under 3 år, i tilltagande mängd för vart år. Dessa (twittrarna, ej deras yttranden) kan, i någon mån, anses vara att likna vid människor. Dock är vi högst medvetna om de problem som finns beträffande representativitet och konstruktionen av identitet. Därför höjer vi ett varningens finger inför att drista sig till att sammanblanda dessa två enheter, tills mer bevis samlats och i god ordning verifierats av av varandra oberoende forskargrupper.

Psykografimaskinen möjliggör, med dessa och andra begränsningar vilka vi få skäl att återkomma till, att studera hur memer sprider sig i en population av twittrare, samt i någon mån, vilka språkliga egenheter dessa twittrare ge prov på. En djärv hypotes, ja rentav en av de pelare varpå vår forskningsiver vilar, är att dessa yttringar de facto har, om än avlägset och synnerligen svårbevisat, ett kasualt förhållande till det som i lekmannatermer kallas tänkande.

Därmed menar vi, tvivelsutan djärvt, att vi har i vår besittning en anordning fullt kapabel att beforska hur memer blommar upp i enskilda värdorganismer[1] samt sprider sig mellan dessa på ett för den vaksamme forskaren, medelst anordningen, systematiskt sätt.

Not. 1. Twittrare kan inte med säkerhet sägas vara människor.
På samma sätt kan inte människor med säkerhet sägas vara twittrare.
Se ovan.